ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΑΡΣΗ ΤΗΣ

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

• Αν η μεταβίβαση ιδιοκτησίας των σκύλων με παρακράτηση εκτροφικών δικαιωμάτων, σταλεί από τον εκτροφέα στον ΚΟΕ πριν εκδοθούν οι γενεαλογικοί χάρτες:

  • θα συμπληρώνεται ειδικό έντυπο Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας το οποίο θα υπογράφουν οι εκτροφείς και οι νέοι ιδιοκτήτες
  • τα pedigree θα εκδίδονται σφραγισμένα με την φράση “Παρακράτηση εκτροφικών δικαιωμάτων / Breeding Rights Withheld”
  • δεν θα υπάρχει κόστος (είναι δωρεάν)

• Αν η παρακράτηση εκτροφικών δικαιωμάτων από τον εκτροφέα δηλωθεί μετά την έκδοση των γενεαλογικών χαρτών η διαδικασία έχει ως εξής:

  • θα συμπληρώνεται ειδικό έντυπο Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας το οποίο θα υπογράφουν οι εκτροφείς και οι νέοι ιδιοκτήτες
  • θα επιστρέφεται το αρχικό pedigree και θα εκδίδεται νέο, σφραγισμένο με την φράση “Παρακράτηση εκτροφικών δικαιωμάτων / Breeding Rights Withheld”
  • για την διαδικασία έκδοσης νέου Γ.Χ. θα υπάρχει κόστος

• Η διαδικασία παρακράτησης εκτροφικών δικαιωμάτων από ιδιοκτήτη (όχι εκτροφέα) ενός σκύλου είναι η ίδια και προβλέπεται σχετικό κόστος

• Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στην περίπτωση που ο σκύλος έχει pedigree που έχει εκδοθεί από Κ.Ο. χώρας του εξωτερικού, πλην της έκδοσης ΓΧ φυσικά.

ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

• Η άρση της παρακράτησης των εκτροφικών δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μόνο από το άτομο που την έχει επιβάλλει

• Το άτομο που έχει τα εκτροφικά δικαιώματα ενός σκύλου, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον σκύλο αυτό, είτε ο ίδιος είτε να επιτρέψει την αναπαραγωγή του για συγκεκριμένη γέννα και σε συγκεκριμένο άτομο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδίου καθώς και του ιδιοκτήτη του σκύλου και δεν προβλέπεται κόστος.

• Η μόνιμη άρση της παρακράτησης εκτροφικών δικαιωμάτων από το άτομο που τα έχει, προϋποθέτει την αποστολή στον ΚΟΕ του γενικού εντύπου Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας, υπογεγραμμένο από όλους τους ιδιοκτήτες, την επιστροφή του ισχύοντος pedigree και την έκδοση νέου pedigree. Για την διαδικασία αυτή επίσης προβλέπεται κόστος.

• Η άρση παρακράτησης εκτροφικών δικαιωμάτων σκύλου εξωτερικού έχει το ίδιο κόστος, είναι όμως προαιρετική η προσκόμιση αντιγράφου export pedigree.