ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΗΤΟΥ

Το παρόν κείμενο αφορά και αναφέρεται στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (εφεξής: Κ.Ο.Ε.) και πιο συγκεκριμένα τους όρους και προϋποθέσεις συλλογής και αποθήκευσής τους κατά την εκ μέρους σας επίσκεψη, εγγραφή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του ιστότοπου του Κ.Ο.Ε. (εφεξής: site) και της σελίδας του Κ.Ο.Ε. στην πλατφόρμα facebook (εφεξής: facebook), η διαχείριση και προστασία των οποίων υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27.4.2016 (εφεξής: GDPR). Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι ο Κ.Ο.Ε., νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματείο), που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ. 40 & Ειρήνης, Τ.Κ. 145 65, τηλ. επικοινωνίας: 210 8145165, ο οποίος διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προσαρμογής των όρων και προϋποθέσεων προστασίας, εναρμονιζόμενος και συμμορφούμενος με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Προσωπικά δεδομένα συνιστούν πληροφορίες, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας και άλλα στοιχεία που εξατομικεύουν ή μπορούν δυνητικά σε συνδυασμό να εξατομικεύσουν κάθε πρόσωπο κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή/και χρήση των παρεχόμενων από το site του Κ.Ο.Ε. και τη σελίδα του Κ.Ο.Ε. στο facebook δυνατοτήτων διάδρασης και υπηρεσιών, ενώ επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θεωρείται η με κάθε νόμιμο τρόπο γενόμενη συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση, οργάνωση, μεταβολή, περιορισμός, συνδυασμός, χρήση, διάδοση, ανάκτηση, διαβίβαση, συσχέτιση, διαγραφή και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων. Συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά την εγγραφή σας σε υπηρεσίες που παρέχονται από το site ή τη σελίδα μας στο facebook ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, καθώς επίσης και παθητικά, μέσω εργαλείων εντοπισμού, όπως cookies κ.λπ., ο δε τρόπος συλλογής των δεδομένων σας αποτυπώνεται στα ακόλουθα στάδια: Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπο του Κ.Ο.Ε., δεδομένα σας συλλέγονται μόνο από τα cookies που έχετε επιτρέψει με την συγκατάθεση σας να χρησιμοποιηθούν. Β) Για να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), τα οποία συλλέγουμε μαζί με το σχόλιό σας για να σας απαντήσουμε. Γ) Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από ανήλικους δίχως τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Αν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος επιχειρεί να υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα, θα αφαιρέσουμε τα δεδομένα αυτά από τα αρχεία μας. Αν είστε γονέας/κηδεμόνας ενός ανηλίκου που έχει υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας για να τα διαγράψουμε. Δ) Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες καταγραφής επισκεψιμότητας, όπως την Google Analytics. Η Google Analytics μας παρέχει ανωνυμοποιημένα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Μολονότι η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να καταγράφει δεδομένα, όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν συνδέεται με το πρόσωπό σας και δεν σας ταυτοποιεί και εξατομικεύει. Σημειώνουμε ότι η Google είναι τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι, ιδίως, η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και της σελίδας μας στο facebook, η διαχείριση και παρακολούθηση τόσον αυτών, όσο και τυχόν συνδεδεμένων με αυτά εφαρμογών, η εν γένει βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του επισκέπτη και χρήση στον ιστότοπο και τη σελίδα του facebook, η διαδραστική επικοινωνία με επισκέπτες και χρήστες, η ανάρτηση από επισκέπτες και χρήστες σχολίων αναφορικά με δημοσιευμένα κείμενα στην πλατφόρμα του ιστότοπου και της σελίδας στο facebook, η ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του Κ.Ο.Ε. και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και η ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του Κ.Ο.Ε., η δε συμμόρφωσή μας προς την κείμενη νομοθεσία εξασφαλίζεται με την εκ μέρους σας παρεχόμενη άδεια/συναίνεση χρήσης των δεδομένων σας για την αντίστοιχη επεξεργασία. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνον το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Κ.Ο.Ε. και οι συνεργαζόμενοι με τον Κ.Ο.Ε. φορείς και συνεργάτες, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί συμβατικά από τον Κ.Ο.Ε. να τηρούν εχεμύθεια, να μη κοινοποιούν δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια του Κ.Ο.Ε., ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και εν γένει να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το προσωπικό του Κ.Ο.Ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του Κ.Ο.Ε. και σύμφωνα με τις εντολές του Κ.Ο.Ε., ενώ οι συνεργαζόμενοι φορείς και συνεργάτες προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης του ιστότοπου και της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο facebook, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, διαχείρισης ανάρτησης σχολίων, ανάλυσης δεδομένων και μετρήσεων κ.λπ.. Σχετικά με τη διατήρηση και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σημειώστε ότι αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας, για την οποία είχαν αρχικά συλλεγεί, κατόπιν της δοθείσης από εσάς συγκατάθεσής, ενώ για την ασφάλεια και προστασία τους ο Κ.Ο.Ε. έχει διαμορφώσει κατάλληλες μεθόδους και πρόσφορες φυσικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες και πρακτικές και πολιτικές για την πρόληψη τυχαίας ή παράνομης επεξεργασίας τους, οι οποίες μεριμνούμε ώστε να εκσυγχρονίζονται και να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εναρμονίζονται με την κείμενη νομοθεσία και τις τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις. Δεδομένα των οποίων η τήρηση δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς της αρχικής συλλογής διαγράφονται, εκτός αν η αποθήκευσή τους είναι αντικείμενο εναρμόνισής μας με νομοθετικές διατάξεις ή νόμιμες έρευνες και εντολές Κρατικών Αρχών και Υπηρεσιών. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, υπό την έννοια της ενημέρωσής σας για τη γενόμενη επεξεργασία τους, έχετε ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση ή οποιαδήποτε επιβάρυνσή σας. Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας που είναι ελλιπή, εσφαλμένα ή έχουν τροποποιηθεί ή μεταβληθεί ή χρήζουν επικαιροποίησης επίσης ασκείται ανά πάσα στιγμή, ενώ μπορείτε να ζητήσετε και τη διαγραφή των δεδομένων σας, αν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους είχαν αρχικά συλλεγεί ή ακόμη και αν απλώς επιθυμείτε να άρετε ή να ανακαλέσετε για το μέλλον τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία τους (δικαίωμα εναντίωσης – ανάκλησης συναίνεσης), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας τους εκ μέρους μας, ενώ έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε και τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον αμφισβητείτε είτε την ακρίβειά τους, είτε και τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Τέλος, δικαιούσθε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα, που μας έχετε παράσχει (δικαίωμα φορητότητας). Για την άσκηση όλων των παραπάνω νομίμων δικαιωμάτων παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Κ.Ο.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), διατυπώνοντας κατά τρόπο συγκεκριμένο το αίτημά σας, το οποίο ο Κ.Ο.Ε. θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών, με την επιφύλαξη της αναγκαιότητας παράτασης της άνω προθεσμίας σε περίπτωση νομικής ερμηνείας ή τεχνικής πολυπλοκότητας. Σημειώστε το ενδεχόμενο της αδυναμίας του Κ.Ο.Ε. να επιτρέψει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτά σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή για άλλους νομικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης ή αντίθετης ερμηνείας και εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Τι είναι ο ΚΟΕ Πατουσάκια Φιλαράκια »