Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος επιθυμεί να λάβει Βεβαίωση Ερασιτέχνη Εκτροφέα οφείλει να υποβάλει στον ΚΟΕ την σχετική Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη συνοδευόμενη από επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Εντυπο