Το παρόν κείμενο αφορά και αναφέρεται στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (εφεξής: Κ.Ο.Ε.) και πιο συγκεκριμένα τους όρους και προϋποθέσεις συλλογής και αποθήκευσής τους κατά την εκ μέρους σας επίσκεψη, εγγραφή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του ιστότοπου του Κ.Ο.Ε. (εφεξής: site) και της σελίδας του Κ.Ο.Ε. στην πλατφόρμα facebook (εφεξής: facebook), η διαχείριση και προστασία των οποίων υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27.4.2016 (εφεξής: GDPR). Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι ο Κ.Ο.Ε., νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματείο), που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ. 40 & Ειρήνης, Τ.Κ. 145 65, τηλ. επικοινωνίας: 210 8145165, ο οποίος διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προσαρμογής των όρων και προϋποθέσεων προστασίας, εναρμονιζόμενος και συμμορφούμενος με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Προσωπικά δεδομένα συνιστούν πληροφορίες, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας και άλλα στοιχεία που εξατομικεύουν ή μπορούν δυνητικά σε συνδυασμό να εξατομικεύσουν κάθε πρόσωπο κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή/και χρήση των παρεχόμενων από το site του Κ.Ο.Ε. και τη σελίδα του Κ.Ο.Ε. στο facebook δυνατοτήτων διάδρασης και υπηρεσιών, ενώ επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θεωρείται η με κάθε νόμιμο τρόπο γενόμενη συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση, οργάνωση, μεταβολή, περιορισμός, συνδυασμός, χρήση, διάδοση, ανάκτηση, διαβίβαση, συσχέτιση, διαγραφή και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων. Συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά την εγγραφή σας σε υπηρεσίες που παρέχονται από το site ή τη σελίδα μας στο facebook ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, καθώς επίσης και παθητικά, μέσω εργαλείων εντοπισμού, όπως cookies κ.λπ., ο δε τρόπος συλλογής των δεδομένων σας αποτυπώνεται στα ακόλουθα στάδια: Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπο του Κ.Ο.Ε., δεδομένα σας συλλέγονται μόνο από τα cookies που έχετε επιτρέψει με την συγκατάθεση σας να χρησιμοποιηθούν. Β) Για να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), τα οποία συλλέγουμε μαζί με το σχόλιό σας για να σας απαντήσουμε. Γ) Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από ανήλικους δίχως τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Αν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος επιχειρεί να υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα, θα αφαιρέσουμε τα δεδομένα αυτά από τα αρχεία μας. Αν είστε γονέας/κηδεμόνας ενός ανηλίκου που έχει υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας για να τα διαγράψουμε. Δ) Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες καταγραφής επισκεψιμότητας, όπως την Google Analytics. Η Google Analytics μας παρέχει ανωνυμοποιημένα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Μολονότι η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να καταγράφει δεδομένα, όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν συνδέεται με το πρόσωπό σας και δεν σας ταυτοποιεί και εξατομικεύει. Σημειώνουμε ότι η Google είναι τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι, ιδίως, η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και της σελίδας μας στο facebook, η διαχείριση και παρακολούθηση τόσον αυτών, όσο και τυχόν συνδεδεμένων με αυτά εφαρμογών, η εν γένει βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του επισκέπτη και χρήση στον ιστότοπο και τη σελίδα του facebook, η διαδραστική επικοινωνία με επισκέπτες και χρήστες, η ανάρτηση από επισκέπτες και χρήστες σχολίων αναφορικά με δημοσιευμένα κείμενα στην πλατφόρμα του ιστότοπου και της σελίδας στο facebook, η ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του Κ.Ο.Ε. και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και η ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του Κ.Ο.Ε., η δε συμμόρφωσή μας προς την κείμενη νομοθεσία εξασφαλίζεται με την εκ μέρους σας παρεχόμενη άδεια/συναίνεση χρήσης των δεδομένων σας για την αντίστοιχη επεξεργασία. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνον το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Κ.Ο.Ε. και οι συνεργαζόμενοι με τον Κ.Ο.Ε. φορείς και συνεργάτες, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί συμβατικά από τον Κ.Ο.Ε. να τηρούν εχεμύθεια, να μη κοινοποιούν δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια του Κ.Ο.Ε., ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και εν γένει να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το προσωπικό του Κ.Ο.Ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του Κ.Ο.Ε. και σύμφωνα με τις εντολές του Κ.Ο.Ε., ενώ οι συνεργαζόμενοι φορείς και συνεργάτες προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης του ιστότοπου και της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης στο facebook, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, διαχείρισης ανάρτησης σχολίων, ανάλυσης δεδομένων και μετρήσεων κ.λπ.. Σχετικά με τη διατήρηση και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σημειώστε ότι αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας, για την οποία είχαν αρχικά συλλεγεί, κατόπιν της δοθείσης από εσάς συγκατάθεσής, ενώ για την ασφάλεια και προστασία τους ο Κ.Ο.Ε. έχει διαμορφώσει κατάλληλες μεθόδους και πρόσφορες φυσικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες και πρακτικές και πολιτικές για την πρόληψη τυχαίας ή παράνομης επεξεργασίας τους, οι οποίες μεριμνούμε ώστε να εκσυγχρονίζονται και να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εναρμονίζονται με την κείμενη νομοθεσία και τις τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις. Δεδομένα των οποίων η τήρηση δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς της αρχικής συλλογής διαγράφονται, εκτός αν η αποθήκευσή τους είναι αντικείμενο εναρμόνισής μας με νομοθετικές διατάξεις ή νόμιμες έρευνες και εντολές Κρατικών Αρχών και Υπηρεσιών. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, υπό την έννοια της ενημέρωσής σας για τη γενόμενη επεξεργασία τους, έχετε ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση ή οποιαδήποτε επιβάρυνσή σας. Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας που είναι ελλιπή, εσφαλμένα ή έχουν τροποποιηθεί ή μεταβληθεί ή χρήζουν επικαιροποίησης επίσης ασκείται ανά πάσα στιγμή, ενώ μπορείτε να ζητήσετε και τη διαγραφή των δεδομένων σας, αν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους είχαν αρχικά συλλεγεί ή ακόμη και αν απλώς επιθυμείτε να άρετε ή να ανακαλέσετε για το μέλλον τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία τους (δικαίωμα εναντίωσης – ανάκλησης συναίνεσης), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας τους εκ μέρους μας, ενώ έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε και τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον αμφισβητείτε είτε την ακρίβειά τους, είτε και τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Τέλος, δικαιούσθε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα, που μας έχετε παράσχει (δικαίωμα φορητότητας). Για την άσκηση όλων των παραπάνω νομίμων δικαιωμάτων παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Κ.Ο.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), διατυπώνοντας κατά τρόπο συγκεκριμένο το αίτημά σας, το οποίο ο Κ.Ο.Ε. θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών, με την επιφύλαξη της αναγκαιότητας παράτασης της άνω προθεσμίας σε περίπτωση νομικής ερμηνείας ή τεχνικής πολυπλοκότητας. Σημειώστε το ενδεχόμενο της αδυναμίας του Κ.Ο.Ε. να επιτρέψει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτά σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή για άλλους νομικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης ή αντίθετης ερμηνείας και εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΟΜΑΔΑ Κ.Ο.Ε.
ΠΑΤΟΥΣΑΚΙΑ - ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

Αγαπητοί Κυνόφιλοι,

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζουμε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Παιδικής Ομάδας του Κ.Ο.Ε. "ΠΑΤΟΥΣΑΚΙΑ-ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ", η οποία δημιουργήθηκε για διάφορους σκοπούς. Για την Επιμόρφωση των Νεαρών Χειριστών όσον αφορά στην παρουσίαση σκύλων στις αντίστοιχες Κατηγορίες σε Εκθέσεις, την Εκπαίδευσή τους μαζί με τους σκύλους τους για Παρουσιάσεις στις Εκθέσεις του Κ.Ο.Ε., αλλά και για προσφορά Κοινωνικού Έργου, επισκεπτόμενη παιδιά ή άλλα άτομα, στα οποία η Ομάδα αυτή θα μπορεί να προσφέρει Χαρά και Ανακούφιση.

 • Στην Ομάδα αυτή θα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά έως 15 ετών (ανεξάρτητα δηλαδή από τις Κατηγορίες Νεαρών Χειριστών των Εκθέσεων).

 • Οι Νεαροί Χειριστές δεν θα κρίνονται στις Παρουσιάσεις και δεν θα τους απονέμονται Τίτλοι, παρά μόνο αναμνηστικά.

 • Θα γίνουν Παρουσιάσεις στις Εκθέσεις του Κ.Ο.Ε. ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 • Οι σκύλοι δεν θα είναι απαραίτητο να λαμβάνουν μέρος στις Εκθέσεις, ούτε να είναι καθαρόαιμοι.

 • Τα παιδιά που επιθυμούν να ενταχθούν με τους σκύλους τους στην Ομάδα, θα πρέπει να παρακολουθούν σειρά

 • Σεμιναρίων και Προπονήσεων, ο τόπος και χρόνος των οποίων θα ανακοινώνεται έγκαιρα στην Ιστοσελίδα μας.

 • Προϋπόθεση για την συμμετοχή των παιδιών με τους σκύλους τους στις Παρουσιάσεις, είναι να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του σκύλου τους, γι’ αυτό παρακαλούμε πολύ τους γονείς, το μέγεθος και ο χαρακτήρας του σκύλου να είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού.

 • Τα παιδιά στις επίσημες Παρουσιάσεις θα είναι ομοιόμορφα ντυμένα (π.χ. τζιν παντελόνι και T-shirt μπλουζάκι με λογότυπο).

 • Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των παιδιών για την ενασχόληση με τον σκύλο και ίσως αναδειχθούν νέα ταλέντα, καθώς πολλά παιδάκια μπορεί να θέλουν να παρουσιάζουν σκύλους στις Κατηγορίες Νεαρών Χειριστών, αλλά που οι γονείς ίσως δεν έχουν τον χρόνο ή και τις γνώσεις για να τα καθοδηγήσουν.

 • Υπεύθυνοι για αυτή την διοργάνωση είναι η Ιωάννα Γαλανού και ο Νίκος Ιωαννίδης και είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 • Οι γονείς που ενδιαφέρονται, παρακαλούμε να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής που υπάρχει παρακάτω και να την αποστείλουν με e-mail στον Κ.Ο.Ε. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τις ανάγκες και την βελτίωση, προστασία και εξέλιξη κάθε φυλής σκύλων – σε κάθε χώρα – υπεύθυνοι είναι οι Εθνικοί Όμιλοι Φυλής. Κύριο μέλημα των Ομίλων είναι να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της φυλής που αντιπροσωπεύουν, με συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και σύσφιξη των σχέσεων των μελών τους. Με την σωστή καθοδήγηση και ακούραστη εργασία, αναπτύσσεται γρήγορα και υπεύθυνα η φυλή των σκύλων που αντιπροσωπεύει ο Εθνικός Όμιλος Φυλής σε κάθε χώρα.

Γενικοί Κυνοφιλικοί Όμιλοι

ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ ΝΤΟΓΚ ΣΠΟΡΤΣ & ΤΡΕΙΝΙΝΓΚ ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ τηλ. 6944318320, 6947995983, 2102469906, fax 2102469479 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ τηλ.6947376546, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ τηλ. 6978696665, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΑΪΑΣ τηλ.6944383304 fax: 2610-438047, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ τηλ. 6988-011744, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ .2313- 035956 fax: 2310-454656, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τηλ. 6977996965, 6944174610 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ τηλ.2441079880, fax. 2441079881, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, τηλ. 6978-896750, 25310-70270, fax 25310-70272, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ fax : 22310-47087, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΗΜΝΟΥ τηλ. 22540-71541 & 6974-487097
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ τηλ. 27210-23974, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΕΒΡΟΥ τηλ. & fax 2552110772. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 6937157672 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ τηλ: 6971899759, fax: 2373022377, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ. 6972082886, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ τηλ. 6974-873886, fax 26820-24964
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ τηλ.24310-22638, fax 24310-77325, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ τηλ. 6932-533450, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ τηλ. 26410-26388, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ τηλ. 27410-25116, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.okk.gr 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΚΩ τηλ. 224202769, fax 2242048846
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ τηλ. 22510 – 24882 & 6932-908054, fax 22510-24617 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΣΥΡΟΥ τηλ. & fax 22810-84855, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Όμιλοι Φυλής

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΛΟΣΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΙΑΔΡ.Ο.Μ.Η.)  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΤΡΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΝΤΡΑΤΧΑΑΡ τηλ./fax 210-7516756, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ, τηλ. 6970024388, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΛΓΙΚΩΝ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.kogpe.gr 
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, τηλ.: 6945363043, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΙΤΡΙΒΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ, τηλ.: 6981160705, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.korel.gr, FB: Κυνοφιλικός Όμιλος Ριτρίβερ Ελλάδος - The Hellenic Retriever Dog Club
ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΟΚΕΡ ΣΠΑΝΙΕΛ ΕΛΛΑΔΟΣ, 6978011244, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , www.akitainu.gr
ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΠΡΑΚ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΟΝΤΟΤΡΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ./fax2310-773430, www.kurtzhaar.gr, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ./fax 2310-220716
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ, τηλ. 6972-239863, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ. / fax 210-5226522, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΝΤΟΜΠΕΡΜΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ. 6938-732734 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΙΓΚΛ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ. 6973355980, fax 2310500382 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΞΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ. / fax 210-4020130, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΠOΣΕΡΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ.6944-564791, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, www.dogocanario.grΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΣΝΑΟΥΤΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.schnauzerclubofgreece.gr 
ΟΜΙΛΟΣ ΤΣΙΟΥΑΟΥΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΑΚΙΤΑ, τηλ. 6932916101 & 6932-220811
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ τηλ. 6985833629 & 6934474479
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΣΟΠΑΝΟΣΚΥΛΟΥ τηλ. 6983518585, 6979591901, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ τηλ. 6946824455, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ. 2831025635,51805, fax. 2831024651, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ. & fax 22990-26027, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΡΟΤΒΑΙΛΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ τηλ. 210-6666710, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όμιλοι Εργασίας

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΑΡ.Κ.Ο.), τηλ. 6938-994184, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ,
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ τηλ. 6984-798253 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΖΙΛΙΤΥ ΑΘΗΝΑΣ, τηλ. 6947-833218 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ τηλ. 6972-579195
ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ τηλ. 6977-558575 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗ MONDIORING CLUB, ΙΣΙΩΜΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, Τ.Θ. 4705, 57500, τηλ. 6974599744, www.okep.gr, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ τηλ. 6946-853046
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΥΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, τηλ.6958-602034

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενικά

 

Πως μπορώ να γίνω μέλος στον Κ.Ο.Ε.;

Για να γίνετε μέλος στον Κ.Ο.Ε. πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Μέλους και να την αποστείλετε στον Κ.Ο.Ε. με email, fax ή ταχυδρομείο μαζί με την απόδειξη πληρωμή της εγγραφής (10 €) και της συνδρομής του τρέχοντος έτους (20 €). Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε άμεσα στα γραφεία του Κ.Ο.Ε. ή σε κάποια εκδήλωση. Με την εγγραφή σας γίνεστε άμεσα Αρωγό Μέλος του Κ.Ο.Ε. και μετά από 2 χρόνια μπορείτε να γίνετε Τακτικό Μέλος με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι ακολουθώντας την σχετική διαδικασία.

 

Είμαι Αρωγό Μέλος του Κ.Ο.Ε., τι πρέπει να κάνω για να γίνω Τακτικό Μέλος;

Για να γίνει κάποιος Τακτικό Μέλος του Κ.Ο.Ε. πρέπει να έχει συμπληρώσει 2 χρόνια σαν Αρωγό Μέλος και στη συνέχεια να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Για να γίνει αυτό πρέπει να συμπληρώσει την σχετική αίτηση την οποία πρέπει να υπογράψουν 2 ήδη Τακτικά Μέλη του ομίλου και να αποσταλεί στον Κ.Ο.Ε. πριν την Γενική Συνέλευση και εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στην Πρόσκληση-Αίτηση.

 

 

Γενεαλόγιο – Δηλώσεις Γεννών

 

Γιατί καθαρόαιμοι σκύλοι;

Σκύλοι με κοινά χαρακτηριστικά εμφάνισης και χαρακτήρα θεωρείται ότι ανήκουν σε μία φυλή. Υπάρχουν περισσότερες από 370 αναγνωρισμένες Φυλές Καθαρόαιμων Σκύλων, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (F.C.I.) σε 10 Ομάδες. Κάθε Ομάδα περιλαμβάνει πολλές Φυλές με κριτήριο τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν οι σκύλοι. Η μορφολογία και η κατασκευή του σώματος του σκύλου καθορίζει πόσο σωστά μπορεί να κινηθεί για την σωστή απόδοση στην εργασία του, ο δε χαρακτήρας του, καθορίζει πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο μπορεί να συνεργαστεί και να συμβιώσει μαζί μας. Για να έχουμε λοιπόν την καλύτερη δυνατή συνεργασία με αυτόν τον υπέροχο φίλο μας πρέπει να γνωρίζουμε τον χαρακτήρα, την συμπεριφορά, την δεκτικότητα και την θέλησή του σε κάθε περίπτωση. Επίσης η σωστή ανατομία, η σκελετική και μυϊκή του «κατασκευή», καθορίζει πόσο σωστά μπορεί να κινηθεί και να εργασθεί. Αυτά όλα μας τα εξηγεί το ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΗΣ.

Όλοι λοιπόν οι σκύλοι που ανταποκρίνονται στο καθορισμένο ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΗΣ είναι καθαρόαιμοι σκύλοι. Κάθε καθαρόαιμος σκύλος είναι επίσημα καταγραμμένος στα γενεαλογικά βιβλία του Κυνολογικού Ομίλου της χώρας γέννησής του και φέρει επίσημα επικυρωμένο από τον Όμιλο Πιστοποιητικό Εγγραφής ή και Γενεαλογικό Χάρτη (Pedigree).

 

Γιατί πρέπει να εγγράψω τον σκύλο μου στον Κ.Ο.Ε.;

Η εγγραφή σκύλων στο Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. είναι απαραίτητη, διότι δίνει το δικαίωμα, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ, να εγγραφούν και τα μελλοντικά κουτάβια σκύλων στο Γενεαλόγιο και να μπορούν να πάρουν και αυτά pedigree. To pedigree, δηλαδή ο Γενεαλογικός Χάρτης του σκύλου, είναι η ταυτότητα και συγχρόνως η πλήρης ανάλυση προέλευσης και καταγωγής του σκύλου: επίσημο όνομα, ημερομηνία γέννησης, πρόγονοι του σκύλου για 3 τουλάχιστον γενιές, με τα ονόματά τους και τον αριθμό του pedigree τους, υπογραφή του εκτροφέα και σφραγίδα του Κ.Ο.Ε.

 

Αγόρασα ένα σκύλο Ελληνικής εκτροφής. Πως θα παραλάβω το Pedigree του και τι ισχύει για τη μεταβίβαση του;

Το Pedigree θα σας παραδοθεί από τον εκτροφέα του σκύλου μόλις το παραλάβει από τον Κ.Ο.Ε. Μετά την έκδοση του Pedigree ο εκτροφέας θα προχωρήσει και στην μεταβίβαση ιδιοκτησίας του.

 

Αγόρασα ένα σκύλο από εκτροφείο του εξωτερικού. Τι πρέπει να κάνω για να τον εγγράψω στον Κ.Ο.Ε.;

Θα πρέπει να αποστείλετε στον Κ.Ο.Ε. την συμπληρωμένη φόρμα και το αυθεντικό export pedigree το οποίο θα παραλάβετε από τον εκτροφέα του εξωτερικού. Μετά την εγγραφή του στα βιβλία του Κ.Ο.Ε. θα σας επιστραφεί σφραγισμένο το pedigree με τον αριθμό Β.Ε.Κ.

 

Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης μίας γέννας στον Κ.Ο.Ε.;

Το αργότερο 30 μέρες μετά την ημερομηνία γέννησης πρέπει να αποσταλούν στον Κ.Ο.Ε. η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα δήλωσης γέννας, τα pedigree των γονέων και η απόδειξη εξόφλησης (21 Euro για κάθε κουτάβι).

 

Εκθέσεις Μορφολογίας – Τίτλοι

 

Τι είναι οι εκθέσεις μορφολογίας;

Οι εκθέσεις μορφολογίες είναι ένα απαραίτητο συστατικό της εκτροφής και της κυνοφιλίας. Κριτές που γνωρίζουν άριστα το πρότυπο της κάθε φυλής και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκρίνουν τους σκύλους που συμμετέχουν με το πρότυπο αυτό και αποφασίζουν το νικητή με βάση το πόσο κοντά σε αυτό βρίσκεται! Σκοπός τους είναι η εύρεση κατάλληλων γεννητόρων ώστε να συνεχιστεί και κυρίως να εξελιχθεί η κάθε φυλή μετά από  αντικειμενική κρίση από ειδικούς κριτές της μορφολογίας του σκύλου με βάση το πρότυπο κάθε φυλής αλλά και η αξιολόγηση όλων των καθαρόαιμων σκύλων, εκτροφέων και απλών ιδιοκτητών.

Παράλληλα οι εκθέσεις μορφολογίας αποτελούν και ένα εξαιρετικό εργαλείο για την προώθηση της υπεύθυνης κυνοφιλίας και για την ενημέρωση υποψηφίων αγοραστών για την φυλή που τους ενδιαφέρει. Όλες οι εκθέσεις μορφολογίας που διοργανώνονται στη χώρα μας από κυνοφιλικούς ομίλους και ομίλους φυλών τελούν υπό την αιγίδα του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας ο οποίος παράλληλα διοργανώνει πληθώρα εκθέσεων κάθε χρόνο.

 

Τι χρειάζεται για να λάβω μέρος σε μία έκθεση μορφολογίας;

Για να λάβετε μέρος σε μία έκθεση μορφολογίας αρκεί να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να πληρώσετε το σχετικό αντίτιμο. Όλα τα σκυλιά που συμμετέχουν στις εκθέσεις πρέπει να έχουν pedigree από τον Κ.Ο.Ε. ή άλλο όμιλο μέλος της F.C.I., να διαθέτουν microchip και βιβλιάριο στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια.

 

Ποιοι είναι οι τίτλοι που μπορούν να αποκτήσουν οι σκύλοι με τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις και πως;

Στις εκθέσεις μορφολογίας στον αρσενικό και στο θηλυκό σκύλο (άνω των 15 μηνών) που κερδίζει την 1η θέση στη φυλή τους απονέμεται το το Πιστοποιητικό Ικανότητος Πρωταθλητού Μορφολογίας (C.A.C.) εφ’ όσον ο κριτής κρίνει ότι καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Για της ηλικιακές κατηγορίες Junior (9 – 18 μηνών) και Veteran (8 ετών και πάνω) προβλέπονται τα CACJ και CACV αντίστοιχα. Τα Πιστοποιητικά αυτά χρησιμοποιούνται για την απόκτηση τίτλων οι οποίοι θα συνοδεύουν το όνομα τους όπως αναλύεται παρακάτω. Για να απονεμηθούν οι τίτλοι θα πρέπει να συμπληρωθούν οι αντίστοιχες φόρμες και να αποσταλούν στον Κ.Ο.Ε.

 

Πρωταθλητής Ελλάδος Μορφολογίας (CH.GR.)

Ο σκύλος στον οποίο έχουν απονεμηθεί τρία (3) C.A.C. από τρεις διαφορετικούς κριτές, αποκτά τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος (CH.GR.). Για τις φυλές που η F.C.I. ορίζει ότι πρέπει να έχουν Τίτλο Εργασίας για να γίνουν ∆ιεθνείς Πρωταθλητές, οι σκύλοι αυτών των φυλών για να γίνουν Πρωταθλητές Ελλάδος πρέπει να πληρούν και αυτή την προϋπόθεση. Η προϋπόθεση για σκύλους κυνηγετικών φυλών είναι η Εξέταση Φυσικών Προσόντων (Ε.Φ.Υ.Π.), ενώ για σκύλους Φυλών Εργασίας, η Εξέταση Εργασιακής Ικανότητος Πρωταθλητή (Ε.Ε.I.Π.).

 

Μέγας Πρωταθλητής Ελλάδος Μορφολογίας (GRAND CH.GR.)

Ο σκύλος ο οποίος είναι ήδη κάτοχος του Τίτλου του Πρωταθλητή Ελλάδος (CH.GR.), αποκτώντας τρία (3) επιπλέον C.A.C., αποκτά και τον Τίτλο του Μεγάλου Πρωταθλητή Ελλάδος (Grand Greek Champion – Grand CH.GR.).

 

Πρωταθλητής Εκθέσεων Ελλάδος (GR.SH.CH.)

Ο τίτλος αυτός αφορά σκύλους για τους οποίους η F.C.I. ορίζει ότι πρέπει να έχουν Τίτλο Εργασίας προκειμένου να αναδειχθούν ∆ιεθνείς Πρωταθλητές και μπορεί να αποκτηθεί εφόσον έχουν απονεμηθεί έξι (6) C.A.C., χωρίς να απαιτείται Τίτλος Εργασίας.

 

Πρωταθλητής Νέων Ελλάδος Μορφολογίας (J.CH.GR.)

Τίτλος που αφορά σκύλους κάτω των 18 μηνών που συμμετέχουν στην κατηγορία Νέων (Junior) και μπορεί να αποκτηθεί όταν ένας σκύλος έχει κερδίσει 2 CACJ από δύο διαφορετικούς κριτές.

 

Πρωταθλητής Βετεράνων Ελλάδος Μορφολογίας (V.CH.GR.)

Τίτλος που αφορά σκύλους άνω των 8 ετών που συμμετέχουν στην Βετεράνων (Veteran) και μπορεί να αποκτηθεί όταν ένας σκύλος έχει κερδίσει 2 CACV από δύο διαφορετικούς κριτές. Για τις φυλές που η F.C.I. ορίζει ότι πρέπει να έχουν Τίτλο Εργασίας για να γίνουν ∆ιεθνείς Πρωταθλητές, οι σκύλοι αυτών των φυλών για να γίνουν Πρωταθλητές Βετεράνων Ελλάδος πρέπει να πληρούν και αυτή την προϋπόθεση. Η προϋπόθεση για σκύλους κυνηγετικών φυλών είναι η Εξέταση Φυσικών Προσόντων (Ε.Φ.Υ.Π.), ενώ για σκύλους Φυλών Εργασίας, η Εξέταση Εργασιακής Ικανότητος Πρωταθλητή (Ε.Ε.I.Π.).

 

Πρωταθλητής Αναπαραγωγός Ελλάδος (GR.REP.CH.)

Σκύλςο ανεξαρτήτως φύλου, του οποίου τρεις απόγονοι, επίσης ανεξαρτήτως φύλου, ανδειχθούν Πρωταθλητές Μορφολογίας Ελλάδος ή άλλης χώρας ή Διεθνείς πρωταθλητές, αποκτά τον τίτλο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - GREEK REPRODUCER CHAMPION (CHR.GR.REP.).

 

ΛΙΣΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Ο.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

 

Βλαχόπουλος Στέργιος 210-9340691 Νέα Σμύρνη
Κασίμης Φώτης 22940-84944 Λούτσα
Μάντης Φώτης 210-2517067

 Νέα Χαλκηδόνα

Στεφανογιάννης Μιχάλης 210-6141577

Πεύκη

Τσιριγώτης Μιχάλης 210-6039493 & 210-6038023 Πικέρμι
Φερλέμης Δημήτριος 210-9400130 Μοσχάτο
Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος 210-5720761 Περιστέρι
 

Πρόεδρος

 
 

 

Gouzounas2.3 small
 

 
 

Δημήτρης Γκουζούνας

 
     
     

Αντιπρόεδρος

Γ. Γραμματέας

Ταμίας

     

psicharisphoto

 

Papadatos8  

Χρήστος Ψυχάρης

Μιχάλης Παπαδάτος

Παντελής Τερζής

     
     
 

Μέλη

 
 

 

 

 MANOS SMALL 1Γ

Σίσσυ Αδραμιτλή

Βασίλης Ανδριανόπουλος

Μάνος Ματσάκης

 

 

logo big

 

Έτος ίδρυσης: 1984. Μέλος της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (F.C.I.)
Έδρα: Άγιος Στέφανος Αττικής

Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος, είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικό, αναγνωρισμένο το 1984 (3949/84 & 1263/03, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών & 13/2014  Ειρηνοδικείο Μαραθώνα), μέλος της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (F.C.I.) & του Ευρωπαϊκού της Τομέα. Είναι ο μόνος εκπρόσωπός τους στη χώρα μας, αρμόδιος για την Διατήρηση & Ανάπτυξη των Καθαρόαιμων Φυλών Σκύλων, καθώς & για την Καταγραφή & Σύνταξη Μητρώου αυτών στην Ελλάδα. Αριθμεί πάνω από 130.000 σκύλους από το 1984 μέχρι σήμερα. Είναι ο μόνος αρμόδιος για την έκδοση των Γενεαλογικών Χαρτών, οι οποίοι έχουν Διεθνή αναγνώριση. 

Σκοποί του Κ.Ο.Ε. είναι:

 • Η ανάπτυξη & βελτίωση όλων των Φυλών Καθαρόαιμων Σκύλων στην Ελλάδα μέσω της επιλεκτικής αναπαραγωγής που επιτυγχάνεται προβάλλοντας τα καλύτερα δείγματα (γεννήτορες), τα οποία διακρίνονται στις Εκθέσεις Μορφολογίας, στους Αγώνες Εργασίας & στους Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Κ.Ο.Ε. σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς που ορίζει η F.C.I.
 • Η πρόκληση κοινωνικού ενδιαφέροντος για την υγεία & προστασία των σκύλων στην Ελλάδα, που έχοντας χαρακτήρα κοινωφελή, αναπτύσσει την ζωοφιλία.
 • Η ανάπτυξη οικολογικού & πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δια της μελέτης, έρευνας, σύνταξης Προτύπων, προώθησης & ανάπτυξης των Ελληνικών Φυλών Σκύλων, με στόχο την προβολή & την διεθνή τους αναγνώριση

Η πραγμάτωση των σκοπών επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων:

 • Με την αναγνώριση Κυνοφιλικών Ομίλων, Σωματείων μη κερδοσκοπικών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα αποδέχονται πλήρως το Καταστατικό & τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ο.Ε. & της F.C.I.
 • Με την διοργάνωση ή παροχή αδείας στους Κυνοφιλικούς Ομίλους για διοργάνωση Κυνολογικών εκδηλώσεων & πάσης φύσεως Κυνολογικών δραστηριοτήτων, που θα διέπονται από τους εκάστοτε Νόμους της χώρας μας, τους κανονισμούς της F.C.I. & του Κ.Ο.Ε.

 Ο Κ.Ο.Ε. διοργάνωσε την πρώτη Πανελλήνια Έκθεσή του τον Μάιο του 1991.

 

Καταστατικό

Καταστατικό ΚΟΕ

Εσωτερικός Κανονισμός