ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Ο.Ε.

Η Επιτροπή Κριτών Εργασίας Κυνηγετικών Σκύλων του Κ.Ο.Ε. ανακοινώνει την πραγματοποίηση γραπτών εξετάσεων για ανάδειξη Κριτών Α.Κ.Ι. στα

γραφεία του Κ.Ο.Ε. (Κοιμ. Θεοτόκου 40, Αγ. Στέφανος 145 65) την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:00.

Δικαίωμα Συμμετοχής θα έχουν οι δόκιμοι Κριτές, των οποίων οι αιτήσεις συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στην τελευταία Συνεδρίαση της Επιτροπής, με την προϋπόθεση ότι τυχόν εκκρεμή έγγραφα θα προσκομισθούν το αργότερο μέχρι την ημέρα των Εξετάσεων.