ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

GA MAY 2021 POSTPONING

Αγαπητά Μέλη του Κ.Ο.Ε.,
Δεδομένου ότι οι επιδημιολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν ακόμη τη διεξαγωγή της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία, η δε εναλλακτική της διενέργειάς της με χρήση ψηφιακών μέσων δεν εγγυάται την ισότιμη συμμετοχή όλων των Μελών σε διαδικασίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση της ταυτότητάς τους (όπως π.χ. οι ψηφοφορίες), το Δ.Σ., μετά από συζήτηση, κατέληξε ότι ενδεδειγμένη λύση είναι η αναβολή της διεξαγωγής της προγραμματισμένης για τις 30/5/2021, με επανεξέταση των συνθηκών ανά μήνα και μέριμνα για την έγκαιρη ενημέρωσή σας ως προς τη νέα ημερομηνία και τόπο διεξαγωγής.
Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. συνάδει με τις προβλέψεις του Καταστατικού μας, το οποίο παραπέμπει στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθόσον συντρέχουν συνθήκες ανωτέρας βίας και προστασίας του υπέρτερου αγαθού της δημοσίας και ατομικής υγείας.
Μετά τιμής,
Το Δ.Σ.