Ενημέρωση εκκρεμμοτήτων γενεαλογίου με sms / sms notifications concering dog registrations' affairs

sms messaging

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι στα πλαίσια εξέλιξης και εκμετάλλευσης των υποδομών του Ομίλου, ο ΚΟΕ προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού αποστολής SMS που παρέχεται από το λογισμικό διαχείρισης του Ομίλου μας. Τις επόμενες ημέρες, οι συναλλασσόμενοι με τον ΚΟΕ θα ενημερώνονται μέσω SMS σε ότι αφορά υποθέσεις τους που βρίσκονται υπό επεξεργασία από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Με τον τρόπο αυτό στοχεύουμε να βελτιώσουμε τους χρόνους απόκρισης και ενημέρωσης, περιορίζοντας ταυτόχρονα τα τηλεπικοινωνιακά κόστη.
Ελπίζουμε η καινούργια αυτή δυνατότητα που αναβαθμίζει τις παρεχόμενες από τον ΚΟΕ υπηρεσίες να γίνει & από εσάς της ανάλογης στήριξης !!!

We are very glad to inform you that In the context of continuous development and increasing utilization of the Club's infrastructure, we are enabling the SMS notifications functionality provided by our Club admministration software. In the upcoming days, interested parties will be notified via SMS regarding their pending cases being processed by our respective departments.
Our goal is to improve response times while decreasing telecommunication costs.
We hope that this new upgraded service, provided by our Kennel Club will be of equally supported by you !!!