Κριτές για τις 2 x CACIB Εκθέσεις μας - Judges of our 2 x CACIB Shows

!  06. - 07. 05. 2017 !FI Elina HAAPANIEMI (Φινλανδία - Finland)
RU Revaz KHOMASURINDZE Ρωσία - Russia)
FI Kimmo MUSTONEN (Φινλανδία - Finland)
AR Carlos SAEVICH (Αργεντινή - Argentina)
NO Anders TUNOLD-HANSSEN (Νορβηγία - Norway)
ES Jose VIDAL MONTERO (Ισπανία - Spain)


* Το Πρόγραμμα των Εκθέσεων & η Δήλωση Συμμετοχής, θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας !


* Our Shows Program & the Entry Form, will be uploaded within this week !