Ανακοίνωση


caution testkok min Από 01.01.2017 θα είναι απαραίτητη η αναγραφή στην ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΕΝΝΑΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ του αριθμού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης 

(microchip) των κουταβιών, προκειμένου να εκδοθούν οι Γενεαλογικοί Χάρτες (pedigree).